photo

GDPR

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jako „nařízení“)

Název: Gynekologie Rybkova s.r.o.
IČ: 28300564
Sídlo: Rybkova 9, 620 00 Brno
Telefon: +420 541 248 195
(dále jen jako „správce osobních údajů“ nebo „správce“)

1. Správce osobních údajů
Správce osobních údajů je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a při poskytování zdravotních služeb zpracovává osobní údaje pacientů jakožto subjektů údajů.

2. Kategorie zpracovávaných osobních údajů
V souvislosti s poskytováním zdravotních služeb správce osobních údajů zpracovává následující kategorie osobních údajů:

3. Účely zpracování osobních údajů
Účelem, tj. důvodem, proč správce zpracovává osobní údaje pacientů, jsou:

4. Právní základ pro zpracování osobních údajů
Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje pacientů, jelikož je to nezbytné z důvodů plnění smlouvy (např. smlouvy o péči o zdraví) a plnění zákonných povinností (zejména podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů), tj. v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b, c) nařízení a současně v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) nařízení.

5. Příjemci osobních údajů
Příjemci osobních údajů pacientů mohou být:

6. Doba zpracování osobních údajů

Název: Gynekologie Rybkova s.r.o.
IČ: 28300564
Sídlo: Rybkova 9, 620 00 Brno
Telefon: +420 541 248 195

Správce zpracovává údaje o zdravotním stavu pacientů po dobu stanovenou zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími právními předpisy (zejména vyhláškou č. 98/2012, Sb., o zdravotnické dokumentaci). Další osobní údaje pacientů správce osobních údajů zpracovává po dobu stanovenou v příslušných právních předpisech nebo po dobu, po kterou bude pacient u správce osobních údajů registrován.

7. Práva pacientů
Pacienti mají v souvislosti se svými osobními údaji vůči správci následující práva:

8. Poučení pacientů
Správce osobních údajů má podle právních předpisů upravujících poskytování zdravotních služeb právo znát osobní údaje pacientů a tyto zpracovávat, neboť v opačném případě by nemohl poskytovat zdravotní služby. Z tohoto důvodu mají pacienti povinnost osobní údaje na žádost nebo výzvu správce osobních údajů poskytnout. Neposkytnutí osobních údajů zapříčiní, že správce osobních údajů nebude moci takovému pacientovi poskytnout zdravotní služby, v důsledku čehož může dojít k poškození zdraví dotyčného pacienta nebo k přímému ohrožení jeho života. Povinnost poskytnout osobní údaje se týká i zákonného zástupce pacienta nebo jeho opatrovníka.

V Brně dne 13.2.2021 Gynekologie Rybkova s.r.o.